معرفی مدیران معرفی مدیران

مدیران

ردیف نام - نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن دورنگار پست الکترونیکی
1 مرتضی یوسفی رئیس 04436437310 04436437301  
2 جواد هاشمی معاون 04436437312 04436437301 j.hashemei@airport.ir